Alle onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle deelnemers die zichzelf of zich via een andere persoon hebben aangemeld voor een van de Cruise Dagen van Cruise Travel Nederland.

Verklaringen:
Deelnemer
Klant die door middel van een aanmelding deelneemt aan één van de Cruise Dagen. De aanmelding kan door een derde geschied zijn.
Hoofdboeker
Klant die zichzelf of een derde aanmeldt voor de Cruise Dagen.
Cruise Travel Nederland
Organisator van de Cruise Dagen in samenwerking met diverse rederijen.
Rederij
Mede organisator van de Cruise Dagen.

1. Aanmelding
Deelnemer dient zich voor aanvang van één van de Cruise Dagen, binnen de gestelde termijn, aan te melden via www.cruisedagen.nl.

2. Gegevens van de deelnemer
Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het juist en correct invullen van alle gegevens bij de aanmelding. Bij foutieve gegevens wordt toegang tot het schip geweigerd.

3. Aanmelding door derden
Indien deelnemer zich door een derde laat aanmelden verklaren beide, deelnemer en hoofdboeker, alle gegevens juist en correct te hebben ingevuld.

4. Paspoort en/of ID kaart
Alle gegevens van de deelnemer dienen overeen te komen met de gegevens van zijn/haar, op de Cruise Dag geldige, paspoort en/of ID kaart.
Dit geldt voor: voornaam, achternaam (meisjesachternaam bij getrouwde vrouwen), geboortedatum, paspoort-/ ID documentnummer, afgiftedatum, geldigheidsdatum en afgifteplaats.

5. Identificatie plicht
Tijdens alle scheepsbezoeken (Cruise Dagen) dienen alle deelnemers in het bezit te zijn van een geldig paspoort en/of ID kaart (rijbewijs niet toegestaan) en deze bij zich te hebben tijdens het evenement. Het kan voorkomen dat u uw paspoort/ID kaart moet inleveren alvorens het aan boord gaan, deze krijgt u terug na de ontscheping.

6. Leeftijden
Alle deelnemers dienen zich te houden aan de minimale leeftijdsgrens, welke per scheepsbezoek tijdens en bij registratie van de Cruise Dagen wordt aangegeven. Uitzonderingen worden hierop niet gegeven.

7. Eigen risico
Aanmelden voor- en deelnemen aan de Cruise Dagen is geheel op eigen risico. Cruise Travel, de rederij en het schip kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste aanmeldgegevens, het weigeren van de toegang wegens een geldige reden en het verlies en/ of beschadiging van persoonlijke eigendommen.

8. Betaling
Deelnemer dient voorafgaande aan het evenement het volledig verschuldigde bedrag aan Cruise Travel te betalen. Zonder volledige betaling zal de deelname aan het betreffende scheepsbezoek worden geannuleerd.

9. Wijzigen en annuleren door deelnemer
Deelnemer kan de registratie te allen tijde met onmiddellijke ingang opzeggen. Er is echter geen restitutie mogelijk van het entreebedrag. Enkele uitzonderingen hierop zijn:
– Annulering met een doktersverklaring. Deze doktersverklaring dient u naar Cruise Travel toe te sturen met aanvullend de informatie over uw registratie.
– Plotselinge ziekenhuisopname. Op vertoon van artsverklaring.
Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het versturen van deze verklaringen.
Ook kan de deelnemer tot een bepaalde periode van tijdstip of datum wijzigen. Bij het wijzigen naar een datum waarbij de entreekosten goedkoper zijn, kan echter geen restitutie worden verleend.
Gegevens zijn tot uiterlijk 1 maand voor de Cruise Dag te wijzigen.

10. Wijzigen en annuleren door Cruise Travel
Cruise Travel Nederland mag het scheepsbezoek (Cruise Dagen) wegens gewichtige redenen wijzigen of annuleren. Onder gewichtige redenen wordt verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de reisorganisatie aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Indien de oorzaak van de wijziging aan Cruise Travel Nederland kan worden toegerekend, komt hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Cruise Travel Nederland.

11. Wijzigen en annuleren door rederij / schip
De rederij behoudt zicht het recht voor om naar zijn enige oordeel en/of dat van de kapitein het scheepbezoek te annuleren zonder opgave van reden. Restitutie wordt in deze aan de deelnemer verleend.

12. Rolstoelen
Cruiseschepen zijn uitermate geschikt voor personen in een rolstoel. Rolstoelgebruikers zijn ook van harte welkom tijdens de Cruise Dagen.
De ontscheping tijdens de Cruise Dag  zal via de crew gangwayverlopen. Deze uitgang is iets smaller dan de boven ingang maar wel geschikt voor rolstoelgebruikers.

13: Privacy Persoonsgegeven
Cruise Travel Nederland respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle informatie aangaande persoonlijke gegevens wordt in overeenstemming met de Europese wetgeving en Nederlandse richtlijnen verwerkt. Meer informatie over de Wet op Bescherming Persoonsgegevens kunt u vinden via de site van de Rijksoverheid:www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-bescherming-persoonsgegevens.
Cruise Travel Nederland behoudt zich het recht voor om deze privacy voorwaarden aan te passen, indien wijzigingen in de Europese wetgeving of rechtspraak daartoe aanleiding geven.